Øfeldt Centrene sikrer
den mest effektive behandling

Hver dag, året rundt, siden starten i 1967, har træningsterapeuter på Øfeldt Centrene gået på arbejde med ét formål: At behandle og fjerne smerter og forbedre handicappedes funktion uanset årsagen.

Det er både et arbejde og en ambition – at hjælpe patienter, som mange ellers havde opgivet.

Det kræver tålmodighed, stædighed, og det kræver nye metoder. For hvis man vil ændre noget, skal man ikke kigge tilbage, man skal kigge frem, finde nye veje, og man skal hele tiden lære.

Derfor har Teddy Øfeldt fra dag ét søgt viden, delt viden og dokumenteret resultaterne af Centrenes individ-designede behandlinger.

Samarbejdet med professorer, læger og fremsynede personer har ført til en behandlingsmetode, der er så unik, at Øfeldt Centrene selv står for den 3-årige uddannelse, den kræver.

Behandlingerne, metoden og Centrene blev til Teddy Øfeldts livsværk.

Ikke skabt for egen vinding – et livsværk skabt for andre.

Det er i den ånd, at Øfeldt Centrene lever videre.

Meget er sket siden 1967 – men der er ting, der aldrig bliver lavet om på:

Ingen skal føle sig sygeliggjort. Muskulaturen skal jo ”bare” styrkes.

Derfor er behandlingen et samarbejde mellem træningsterapeut og patient.

Derfor møder vi alle i øjenhøjde, med en respekt og forståelse for individuelle behov.

Man kan kalde det en filosofi – vi ser det som vores ansvar.

I konstant udvikling – siden 1967

I 1967 åbnede Teddy Øfeldt et træningscenter bygget på en tro på, at patienter med handicaps kunne få stor gavn af intensiv styrketræning. Denne tro kom fra mange års erfaring med optræning og opbygning af egen krop.

De første 4 år blev brugt på systematisk at undersøge en række træningssystemers effekt på raske motionister. Resultaterne var markante, så Teddy Øfeldt begyndte i 1971 at behandle lægehenviste patienter med handicaps og dokumenterede resultaterne bl.a. med filmoptagelser.

I 1973 påbegyndtes grundige funktionsundersøgelser og journalføring af behandlingsresultaterne i tæt samarbejde med professor, dr.med. Preben Plum fra Rigshospitalet.

Et banebrydende princip – Øfeldt-Metoden®

Fra 1975 begyndte Teddy Øfeldt at behandle lægehenviste patienter med rygsmerter og smerter andre steder i bevægeapparatet. At lade muskulaturen arbejde i den akutte smertefase var et banebrydende princip, som brød med daværende behandlingsprincipper. Øfeldt Centrets behandling for handicappede var betydelig mere intensiv og målrettet samt af længere varighed end anden behandling.

Resultaterne førte til, at Øfeldt Centret, efter en forsøgsordning fra 1976, indgik overenskomst i 1981 med de offentlige myndigheder. En overenskomst der blev gjort landsdækkende i 1987. Alle de daværende amter, bortset fra Nordjyllands- og Ringkøbing Amt, valgte at yde tilskud til behandlingen på Øfeldt Centret. Samtidig kom overenskomsten også til at omfatte patienter med smerter.

En overenskomst der var en direkte konsekvens af professorerne Preben Plum og Jens F. Rehfelds omfattende dokumentation og opgørelser over Centrets behandlingsresultater.

I 1991 blev patienter, der var berettiget til vederlagsfri fysioterapi, også berettiget til vederlagsfri behandling på Øfeldt Centret, samtidig blev de resterende patienters tilskud hævet fra 25 % til 40 %.

I 2002 åbnede Øfeldt Centret en afdeling mere på Mose Allé 8 i Rødovre, dels for at kunne behandle flere patienter og dels for at skabe rammer til at gennemføre den tredje randomiserede kliniske undersøgelse af effekten af Øfeldt-behandlingen.

Specialiseret behandling

I 2011 ændrede Folketinget Øfeldt Centrenes lovhjemmel til sundhedslovens § 79, hvor de øvrige private specialiserede centre og specialsygehuse er placeret. Øfeldt Centrenes behandling blev dermed lovmæssigt defineret som specialiseret behandling. Det betød, at patienter, der er berettiget til vederlagsfri behandling, fik ret til befordring/befordringsgodtgørelse jvf. sundhedslovens § 171 og efter reglerne om sygehustransport.

Øfeldt-Metoden® – bygger på vidensdeling, samarbejde og passion

Øfeldt Centrene har gennem årene modtaget afgørende støtte fra en række markante og fremsynede personer – ikke mindst fra den tidligere chef for Sikringsstyrelsen, departementschef Per Loft, medicinaldirektør Søren K. Sørensen og socialminister Eva Gredal, der alle som pensionister indtrådte i Øfeldt Centrenes ulønnede bestyrelse. Samtidig har en stor skare patienter gjort en betydelig indsats for at forbedre tilskudsmulighederne samt kendskabet til Centrenes behandlingsmetoder og ikke mindst resultater.

Centrenes værdigrundlag sikret

Grundlæggeren af Øfeldt Centrene Teddy Øfeldt var administrende direktør og aktiv til sin død i 2018. Han og virksomheden nåede således at fejre 50-års jubilæum i 2017.

Teddy Øfeldt sikrede med rettidig omhu, at virksomhedens værdigrundlag lever videre, ved allerede tidligt at uddelegere ansvaret til næste generation. Driften af Centrene er således fortsat i den samme ånd.

Alex Øfeldt har det fulde ansvar for Centrenes faglige ledelse og udvikling af Øfeldt-Metoden®, og den administrative ledelse forestås af Dorthe Øfeldt og Dorte A. Øfeldt – alt under ledelse af administrerende direktør Vera Øfeldt.

Teddy Øfeldt
Grundlægger af og adm. direktør for Øfeldt Centrene ApS 1967-2018

Kort om Øfeldt Centrene

Øfeldt Centrene er en højt specialiseret optræningsvirksomhed for patienter med handicaps, smerter i ryg og andre steder i bevægeapparatet. Centrene har overenskomst med regionerne og udbyder intensiv, målrettet og specialiseret ambulant behandling under sundhedslovens sygehusparagraf.

Behandlingen er både effektiv og intensiv
Centrene har 40 medarbejdere og en kapacitet på 500 patienter om ugen.

Træningsterapeuterne har en gennemsnitlig anciennitet på hele 14 år, så de har både stor viden og erfaring med Øfeldts unikke og patenterede behandlingsprincipper.

Behandlingen er dokumenteret effektiv og er en målrettet individuel optræning af patienter med handicaps, rygsmerter eller andre smerter i bevægeapparatet.

Over 10.000 patienter har modtaget behandlingen, og over 1.200 danske læger har henvist patienter til Øfeldt Centrene. 40.000 årlige behandlingstimer varetages af et team af dynamiske og ansvarsfulde træningsterapeuter på vores to Centre i Karlslunde og Rødovre.

Alle træningsterapeuterne har den nødvendige fysiske styrke og stor interesse i optræning af muskulaturen samt erfaring med træning af egen krop via styrketræning og anden sport.

Det gør dem i stand til at vurdere præcist, hvor stor belastning/hjælp den enkelte patient har behov for i udførelsen af de forskellige øvelser. Alle træningsterapeuterne gennemgår den 3-årige uddannelse i Øfeldt-Metoden®

Øfeldt-Metoden®
Øfeldt-Metoden® med mere end 450 øvelser – anses for at være den mest effektive optræning, der findes. Det enestående ved metoden er, at man fra start til slut støttes af en kompetent behandler i et nøje planlagt behandlingsforløb. Træningsterapeuten hjælper med at udføre øvelserne, der har op til 25 variationsmuligheder, og som skal fjerne smerter og forbedre evt. nedsat funktion.

Filosofien er, at alle patienter fra dag ét skal følges nøje og behandles individuelt tilpasset den enkeltes niveau. Det erfarne behandlerteam får et grundigt kendskab til patienten og kan løbende justere behandlingen for at sikre et effektivt forløb for alle.

Patienterne henvises ofte, som en sidste mulighed, efter at traditionel behandling er forsøgt. Derfor er Øfeldt Centrenes patienter generelt ”tunge” fysiurgiske patienter. Men de markante resultater har medført, at lægerne er begyndt at henvise især rygpatienter tidligere i sygdomsforløbet.


Øfeldt Centrenes ansatte

Ronnie
Daniel
Leon
Christian
Emil
Sebastian
Anders
Patrick
Jonas
Alex Øfeldt
Morten
Christian
Peter
Nicolai
Vera Øfeldt
Dorte Øfeldt
Andreas
Mathias
Riki
Lise
Dorthe Øfeldt
Tobias
Magnus
Morten
Danny
Helle
Jonas
Joan
Nicolai
Claus
Gitte
Rasmus
Christian
Patrick
Mike
Kim

Øfeldt Centrenes ulønnede bestyrelse

BESTYRELSESFORMAND
JENS PETER GØTZE
PROFESSOR, DR.MED.

NÆSTFORMAND
JENS F. REHFELD
PROFESSOR, DR.MED. ET SCIENT

STEEN STENDER
PROFESSOR, DR.MED.

PETER LOFT FHV.
DEPARTEMENTSCHEF

KJELD THØRUP
ADVOKAT

VERA ØFELDT
ADM. DIREKTØR

ALEX ØFELDT

DORTHE ØFELDT


Kvalitetssikring af rygbehandlingen

Elektronisk inklinometer udviklet af Øfeldt Centrene til måling af ryg- og sædemuskelstyrken.


Øfeldt Centrene har siden 1994 registreret kvaliteten af rygbehandlingen med et elektronisk kvalitetsregistreringssystem

Systemet er opbygget som de såkaldte RASK-systemer (HjerterRask, DiabetesRask og TromboRask), jf. Ugeskrift for Læger 157/27 af 03.07.1995. Denne form for kvalitetsregistrering supplerer de videooptagelser af samtlige patienter, der udføres før behandlingen påbegyndes, under og igen, når patienten ophører med behandlingen på Centrene.

Det anvendte IT-program SPINA® producerer som RASK-systemet 2 typer udskrifter: en patientrapport og en behandlerrapport. Patientrapporten viser, hvordan effekten har været af den behandling, som patienten har modtaget fra behandlingens start og frem til sidste undersøgelse.

Behandlerrapporten viser behandleren og andre interesserede effekten af den givne behandling på hele den patientgruppe, der til dags dato har modtaget patientrapporter.


Patientrapporten

Patientrapporten afbilder udviklingen i en række målinger, der beskriver behandlingseffekten fra behandlingen blev påbegyndt og frem til den sidst foretagne undersøgelse. Væsentligt for rygpatienten er, hvordan behandlingen har påvirket rygsmerterne og funktionsniveauet. Derfor angives udviklingen i disse 2 i patientrapporten, jf. de 2 nederste koordinatsystemer. I forbindelse med undersøgelsen udfylder patienten et spørgeskema, hvor der bl.a. indgår følgende spørgsmål for en patient, der for eksempel har lændesmerter:

  • Har du smerter i lænden netop nu?
  • De sværeste smerter i lænden du har haft indenfor de sidste 14 dage?
  • De gennemsnitlige smerter i lænden de sidste 14 dage? Slet ingen smerter er lig 0, værste mulige er lig 10.

På tilsvarende måde afbildes den selvvurderede gennemsnitlige arbejdsevne og selvvurderede gennemsnitlige funktion i fritiden indenfor de sidste 14 dage. Herudover afbildes et mere integreret mål for funktionsniveauet, jf. graf 4 (beregnet værdi), på basis af en række spørgsmål om daglige situationer samt 2 objektive tests. Mens de 2 nederste koordinatsystemer angiver patientens selvvurderede oplevelse af smerte- og funktionsudviklingen, angiver de 2 øverste koordinatsystemer i patientrapporten mere objektive målinger.

En grundtese i Øfeldt-behandlingen af rygsmerter er, at disse smerter er svage rygmusklers “nødråb”, og at de svage muskler kan gøres stærkere ved den rette form for øvelser. Formålet med disse øvelser for patienter med smerter i ryggen er at få rygmusklerne til at trække sig sammen, ved at behandleren hjælper patienten med at løfte overkroppen så højt, som bevægeligheden tillader under forhold, hvor underkroppen er stabiliseret, dog begrænses bevægeudslaget for hypermobile patienter. Denne hjælp er essentiel, bl.a. fordi sammentrækningen, det vil sige løftet, skal afpasses belastningsmæssigt, så det ikke medfører unødvendige smerter for patienten.

Resultatet af træningen viser sig ved, at patienten uden hjælp kan løfte overkroppen højere op end før. Løftevinklen ved det maksimale løft måles med inklinometer (elektronisk vinkelmåler udviklet af Øfeldt Centrene i samarbejde med Force Technology) fastspændt på patientens ryg. Behandlingsmålet er, at patienten uden hjælp kan løfte overkroppen til (næsten) samme niveau, som patienten kan med hjælp. Koordinatsystemet, der afbilder rygmuskelstyrken, viser således, hvad målet har været og nu er, hvor meget der har manglet, og hvor meget der nu mangler i at nå målet.

Tilsvarende forhold gør sig gældende for sædemuskelstyrken. Denne styrke måles med den elektroniske vinkelmåler spændt fast på benet, der fra bugliggende stilling løftes op. De anførte målinger udføres efter ca. 14 behandlinger. Det er Centrenes erfaring, at både patienter, sagsbehandlere og de henvisende læger er meget tilfredse med patientrapporten, som på en kort og overskuelig måde skildrer behandlingsresultatet for den enkelte patient.


Patientrapport

Øfeldt Centret i Karlslunde ApS
Bjælkevangen 23, 2690 Karlslunde. Tlf: 46152428. FAX: 46155160
28.08.2003


Discus, Per
Lumbagovej 28
2635 Ishøj

CPR:
Henvisende læge: Dr. Ryg
Diagnose: Mb Scheuermann
Behandlingsstart den: 23.04.2003
Antal behandlingstimer 18,0


Tidligere undersøgelser:
1. ved PH d. 22.04.2003
2. ved CL d. 08.08.2003

Næste undersøgelse ca. den 10.11.2003, kontakt Centret 14 dage før og aftal tidspunkt.


Nedenstående grafer viser, hvordan Deres muskelstyrke i rygstrække- og sædemuskulaturen samt Deres bevægelighed i ryggen har ændret sig, siden De startede behandlingen på Øfeldt Centret. Rygog sædemusklernes styrke er angivet som muskulaturens størst mulige sammentrækningsevne, når der arbejdes imod tyngdekraften. Denne værdi er et godt mål for muskelstyrke i hverdagen! Samtlige bevægelsesudslag er målt med inklinometer. Endvidere er udviklingen i Deres smerter og funktion, siden behandlingens start, skitseret.

Når muskelstyrken er for ringe, er musklerne ikke længere i stand til at beskytte knogler og led tilstrækkeligt, og muligheden for bl.a. slidgigt øges. Endvidere overbelastes muskulaturen, når muskelstyrken er for svag i forhold til det arbejde, musklerne dagligt skal yde. Det er således ofte en tydelig sammenhæng mellem nedsat ryg/sædemuskelstyrke og smerter. Ved næste undersøgelse får De en ny og opdateret rapport.

SPINA 2.0, Copyright Øfeldt Centret oktober 1998 (oktober 1994).


Behandlerrapporten

De indtastninger, der foretages for at fremstille patientrapporten, gemmes i en klinisk database, SPINA®, som ved tryk på en enkelt tast også muliggør lynhurtig sortering af data samt efterfølgende udskrivning af en behandlerrapport. En af behandlerrapporterne – viser hvor mange patienter, der er i behandling, og hvordan patienterne er fordelt køns-, alder- og bopælsmæssigt.


Patientoplysninger

Øfeldt Centret i Karlslunde ApS
Bjælkevangen 23, 2690 Karlslunde. Tlf: 46152428. FAX: 46155160
15.11.2011


ANTAL PROCENT
Kvinder 633 48
Mænd 696 52
PATIENTER FRA:
013 Københavns Kommune (Sundhedsdir.) 1068
014 Frederiksberg Kommune 202
015 Københavns Amt 26720
020 Frederiksborg Amt 685
025 Roskilde Amt 56442
030 Vestsjællands Amt 14111
035 Storstrøms Amt 13010
040 Bornholms Amt 10
042 Fyns Amt 71
050 Sønderjyllands Amt 20
055 Ribe Amt 20
060 Vejle Amt 10
065 Ringkøbing Amt (-T) 00
070 Århus Amt 111
076 Viborg Amt 20
080 Nordjyllands Amt (-T) 50
Udland 71

(-T)= Amtet yder ikke sygesikringstilskud

SPINA 2.0, Copyright Øfeldt Centret oktober 1998 (oktober 1994).


En anden af behandlerrapporterne – Behandlingskvalitet – viser effekten af behandlingen for samtlige patienter. Computeren finder data fra alle patienter og lader dem starte behandlingen på samme tidspunkt. Herefter regnes ud, hvilke ændringer der er sket med de registrerede værdier fra 1. undersøgelse til 2. undersøgelse for hver af patienterne, og der udregnes et gennemsnit af disse mange ændringer. Dette gennemsnit afbildes ud for 2. undersøgelse. Det er ikke alle 1329 patienter, der endnu har været til 2. undersøgelse, derfor er antallet mindre (ca. 900) end det antal, der har været til 1. undersøgelse. Antallet af patienter, der har været til det anførte undersøgelsesnummer, er i graferne angivet med søjler. Af de ca. 410 patienter, der har været til 3. undersøgelse, er der sket en bedring i rygmuskelstyrken målt ved en gennemsnitlig ændring i bevægelsesudslaget på ca. 14 grader.

Med hensyn til smerteudvikling og funktionsudvikling er der for begges vedkommende sket en gennemsnitlig bedring på ca. 1,5 “points” i forhold til angivelserne ved 1. undersøgelse for de 410 patienter, der indtil udskriften af behandlerrapporten den 15.11.2011 havde gennemgået 3. undersøgelse.

Det nederste venstre koordinatsystem på denne behandlerrapport viser, at 70% af de patienter, der har været til 3. undersøgelse, og som indtog smertestillende medicin ved 1. undersøgelse, enten har nedbragt denne indtagelse eller er ophørt hermed. 6% har forøget deres medicinindtagelse. Det nederste højre koordinatsystem viser, at 81% af samtlige 410 patienter, der har været til 3. undersøgelse, har fået det bedre/meget bedre. Rapporten viser også, at bedringen kan konstateres allerede ved 2. undersøgelse, det vil sige efter ca. 14 behandlinger.


Behandlingskvalitet

Øfeldt Centret i Karlslunde ApS
Bjælkevangen 23, 2690 Karlslunde. Tlf: 46152428. FAX: 46155160
15.11.2011


Opgørelsen omhandler samtlige muskellidende patienter, der er blevet henvist til Øfeldt Centret siden april 1996. Kurverne viser den gennemsnitlige ændring for hver undersøgelsesgruppe, i forhold til den samme patientgruppes udgangspunkt ved 1. undersøgelse. Intervallet mellem 2 undersøgelser er typisk 2-3 måneder. Søjlerne, som aflæses på den højre skala, markerer antallet af patienter ved hver undersøgelse.

Ryg- og sædemuskelstyrken er angivet som muskulaturens størst mulige sammentrækningsevne, når der arbejdes imod tyngdekraften. Bevægelsesudslagene er målt i grader med elektronisk vinkelmåler. Smerter og funktion er angivet af patienterne selv efter en arbitrær skala fra 0 til 10.

(1) Omfatter kun patienter, som har angivet smerter i en af de nævnte lokalisationer (ved nærværende udskift var de aktuelle tal ved 1. undersøgelse: lænd=1270, sæde=813 og ben=828).
(2)Kurven “Fritid” omfatter samtlige patienter, mens “Arbejde” kun omfatter patienter, som har kunnet angive arbejdsevne. Ved 1. undersøgelse var 1217 i stand til dette.
(3)Omfatter kun patienter, der har benyttet medicin før eller under behandlingsforløbet (ved nærværende udskift var det det aktuelle antal ved 1. undersøgelse: 162 patienter). De resterende procent ved hver undersøgelse udgør de patienter som angav uændret forbrug.

SPINA 2.0, Copyright Øfeldt Centret oktober 1998 (oktober 1994).


Kvalitetsregistrering

Første betingelse for at kunne dokumentere kvalitetsudvikling af en behandling er at kunne registrere kvaliteten af behandlingen. Næste skridt er at sammenligne resultaterne med de tilsvarende resultater året før og allerbedst også med de tilsvarende resultater på andre behandlingssteder, der anvender tilsvarende eller andre behandlingsprincipper. Ved sådanne sammenligninger (benchmarking) er det nødvendigt at tage hensyn til sammensætningen af patientgruppen fra år til år og fra sted til sted.

Med SPINA® er der taget det første skridt til, at effekten af rygbehandling efter Øfeldt-Metoden® rutinemæssigt kvalitetsregistreres på samtlige patienter, der modtager denne behandling. Det er også et skridt på vejen til at sammenligne effekten af den rutinemæssige rygbehandling efter Øfeldt-Metoden® med effekten af andre behandlingsformer.

Alex Øfeldt, Dorthe Øfeldt og Steen Stender.

Dokumentation

Behandlingen på Øfeldt Centrene er velundersøgt og veldokumenteret. I det følgende nævnes udpluk af dokumentation vedr. behandlingen på Centrene.

Retrospektiv undersøgelse

Professorerne Preben Plum og Jens F. Rehfeld gennemførte i 1984 en retrospektiv undersøgelse af effekten af Øfeldt-behandlingen. Den blev offentliggjort i The Lancet 1985, 1: 453-454 samt i Ugeskrift for Læger, 1985,147: 1604-1611.

Undersøgelsen viste, at alle (41 patienter) med akutte smerter (hold) i lænderyggen blev smertefri efter 1-3 behandlinger. Af 26 patienter med kroniske smerter i lænderyggen blev 15 symptomfrie, og 7 fik reducerede smerter.

Plum og Rehfeld opfordrede på baggrund af resultaterne til, at der blev gennemført randomiserede kliniske undersøgelser af Øfeldt-behandlingen.

Randomiserede kliniske undersøgelser

Der er gennemført 3 randomiserede kliniske sammenligninger med hospitalsfysioterapi på Herlev Hospital (A), Rigshospitalet (B) og Glostrup Hospital (C):

A.
Manniche C, Hesselsøe G, Bentzen L et al. Clinical trial of intensive muscle training for chronic low back pain. The Lancet 1988, 2: 1473-6.

Undersøgelsen skabte opmærksomhed, dels fordi Øfeldt-behandlingen viste sig at have dobbelt så høj effekt som fysioterapi, og dels fordi der ikke var effektmæssig forskel på gruppen, som modtog fysioterapi og placebo-gruppen. Undersøgelsen fik derfor betydning for den generelle tilgang til rygbehandling her i landet, idet den hidtidige opfattelse – at rygpatienter skulle behandles med skåne og hvile – blev afløst af aktiv behandling.

B.
Hansen FR Bendix T, Skov P et al. Intensive dynamic back-muscle exercises, conventional physiotherapy, or placebo-control treatment of low back pain: a randomized observer-blind trial. SPINE 1993, 18: 98-108.

Undersøgelsen var interessant, fordi den viste kønsforskel. Kvindelige patienter responderede signifikant bedre på Øfeldt-behandlingen, mens mænd responderede bedst på Rigshospitalets fysioterapi. Endvidere var der et påfaldende drop-out af mandlige patienter fra gruppen, som fik Øfeldt-behandling.

Vi er ikke bekendt med et kønsbestemt frafald fra andre randomiserede kliniske undersøgelser. Den mest sandsynlige forklaring på det kønsbestemte frafald i den pågældende undersøgelse er, at de terapeuter, som forfatteren havde instrueret i at behandle patienterne, ikke havde den nødvendige fysiske styrke, som Øfeldt-behandlingen kræver for at kunne gennemføre de kropstunge øvelser – navnlig fordi der i denne undersøgelse indgik relativt store og tunge mandlige SAS-medarbejdere.

Øfeldt Centrene er opmærksomme på det forhold, når træningsterapeutelever rekrutteres til Øfeldt Centrene. Af samme grund gennemgår alle elevansøgere en styrketest, ligesom personlig træning er en del af uddannelsen, så behandlerne på Øfeldt Centrene får den fysiske styrke, som gør det muligt at udføre de nøjagtige bevægelser under øvelserne, som er afgørende for, at patienterne får udbytte af behandlingen.

C.
Ninna Dufour, MD, Gorm Thamsborg, PhD, Alex Oefeldt, Oefeldt Centret Rødovre, Charlotte Lundsgaard, MD, and Steen Stender, MD, PhD. Treatment of Chronic Low Back Pain. A Randomized, Clinical Trial Comparing Group-Based Multidisciplinary Biopsychosocial Rehabilitation and Intensive Individual Therapist-Assisted Back Muscle Strengthening Exercises, SPINE 2010, volume 35, Number 5, pp 469-476.

Den randomiserede kliniske undersøgelse, i samarbejde med Glostrup Hospital, omhandlede den population af rygpatienter, som fysioterapien normalt behandler, og dermed ikke den undergruppe af rygpatienter som søger behandling på Øfeldt Centrene, og som for 8 ud af 10 patienters vedkommende ikke har kunnet hjælpes af fysioterapi.

Til trods herfor viste undersøgelsen, at Øfeldt Centrene på blot 1/4 af den behandlingstid, som patienterne skulle bruge på behandlingen på Glostrup Hospital, kunne fremvise samme langvarige bedring hos patienterne. Dette er navnlig interessant for patienter, som sideløbende med deres rygsygdom søger at fastholde deres tilknytning til arbejdsmarkedet.

Hvad undersøgelsen imidlertid ikke viste var, hvordan det ville gå, hvis effekten af de 2 behandlingsformer skulle sammenlignes over for den patientgruppe, som normalt søger behandlingen på Øfeldt Centrene.

En sådan undersøgelse er imidlertid ikke realistisk, idet det vil være forbundet med etiske problemer (efter en “lodtrækning”) at sende patienter, som ikke har kunnet finde hjælp i fysioterapien, tilbage til denne behandlingsform, efter at de er blevet henvist til Øfeldt Centrene, når Centrenes rutinemæssige opgørelser viser, at behandlingen på Øfeldt Centrene er i stand til at hjælpe mindst 50 % af de (rygsmerte-)patienter, som behandles på Øfeldt Centrene.

Patienter med handicaps

Ang. dokumentation for behandlingen af den anden patientgruppe, som Øfeldt Centrene behandler: patienter med svære fysiske handicaps, dokumenterer Øfeldt Centrene ved funktionsundersøgelser og filmoptagelser behandlingseffekten for den enkelte patient.

Det vil ikke være realistisk at gennemføre en randomiseret klinisk undersøgelse for hver gruppe af patienter med handicap. Dels vil det være særdeles kostbart, grundet de mange forskellige patientgrupper (behandlingsudgifter, aflønning af ekstern læge til at undersøge patienterne og opgøre behandlingsresultaterne, mv.). Samtidig vil det være forbundet med etiske problemer (efter en “lodtrækning”) at sende patienter, som ikke har kunnet finde hjælp i fysioterapien, tilbage til denne behandlingsform, efter at de er blevet henvist til Øfeldt Centrene.