Sådan kommer
du i gang

Henvisning til Øfeldt Centrene

Inden du kan starte dit behandlingsforløb hos os, skal vi modtage en henvisning fra din egen læge, hospitals- eller speciallæge.

Lægehenvisningen kan sendes elektronisk direkte til Centrenes lokationsnumre, eller henvisningen speciale 58 kan sendes elektronisk via DNHF. Kontakt os hvis din læge sender henvisningen via DNHF, så vi kan hente henvisningen og registrere dig hos os.

  1. Det er nødvendigt med en henvisning fra din læge, hospitals- eller speciallæge
  2. Dit første besøg på Øfeldt Centrene indledes med en grundig funktionsundersøgelse.
  3. Herefter går vi straks i gang med behandlingsforløbet.
  4. Du møder herefter 2-3 gange ugentlig til behandling

Målet er hurtigt at få dig smertefri/bedret din funktion, så din hverdag bliver nemmere. Derefter styrker vi dig yderligere, så du får overskud til at klare eventuelle ekstra belastninger.

For at opnå den nødvendige styrkelse af muskulaturen er det vigtigt, at du møder til de planlagte behandlinger. Det giver din muskulatur de bedste betingelser for et godt resultat, og du undgår hele tiden at skulle vænne din muskulatur til den intensive træning.

En enkelt behandling om ugen er således ikke nok til at opbygge muskulaturen, men vedligeholder kun den opbyggede muskelstyrke.

For dig med smerter

De fleste vil mærke tydelig forbedring allerede efter første behandling. Dette gælder specielt patienter med akutte smerter, men også patienter med kroniske lidelser vil ved regelmæssig behandling hurtigt mærke stor forbedring.

For dig med handicap

De fleste vil ved regelmæssig behandling begynde at opleve positive ændringer og bedring i tilstanden efter et par måneder.

Du skal ikke give op

Det er almindeligt at opleve en vis ømhed af muskulaturen, når man påbegynder et intensivt behandlingsforløb. Ømheden opstår sædvanligvis i døgnet efter de allerførste behandlinger, men fortager sig hurtigt igen. Det er vigtigt, at du møder til næste aftalte behandling, selvom du mærker ømhed, idet ømheden oftest kan ”arbejdes væk” i løbet af ganske få øvelsesomgange, hvor behandleren netop sørger for at afpasse vægtbelastningen efter din formåen.

Tilskud til behandlingen

Læs mere her: tilskud til behandling på Øfeldt Centrene

Inden behandlingen

Tilskud til behandlingsudgifterne – patientandelen

Dækkes behandlingsudgifterne af forsikringsselskab, arbejdsgiver eller kommune (helbreds-/medicinkort giver mulighed for at kommunen kan dække op til 85 % af behandlingsudgifterne – tal med din sagsbehandler herom)?

Såfremt der gives et af disse tilskud til behandlingsudgifterne, skal der inden behandlingsopstart foreligge skriftlig dokumentation herfor stilet til Øfeldt Centrene. Ellers vil du selv skulle afholde behandlingsudgifterne til patientandelen.

Sygeforsikringen ”danmark”

Yder refusion til medlemmer af grupperne 1, 2 og 5. Betalte regninger indsendes elektronisk herfra.

Befordring for vederlagsfri patienter jf. sundhedslovens §171 og reglerne om sygehustransport

Retten til befordring eller befordringsgodtgørelse gælder hvis én af flg. betingelser er opfyldt:

1. Personen er pensionist.
2. Afstanden ml. bopæl og Øfeldt Centrene er mere end 50 km.
3. Personens tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler.

Honorar

Honorar, tilskud og befordring

Afbud af behandlingstider

Afbud skal ske senest dagen før. Akut afbud dog senest kl. 7.30 på behandlingsdagen. Afbud kan ske telefonisk i administrationens åbningstid – eller på telefonsvarer hele døgnet.

Gebyr ved for sent afbud/udeblivelse

Ifølge aftale med regionerne opkræves patienten et gebyr på 300 kr.


Behandlingsforløbet

Sundhedsapp/Sundhedskort

Medbringes ved hvert besøg på Øfeldt Centrene.

Påklædning

Behandlingen kræver i høj grad din medvirken, derfor udføres øvelserne bedst i løstsiddende træningstøj.

Indledende undersøgelse for smertepatienter

Smertepatienter får udleveret et spørgeskema til udfyldelse af sygehistorie og smerteangivelse.

Indledende undersøgelse og din behandlingsplan

På undersøgelsesdagen beder vi dig være tilbageholdende med smertestillende medicin. Dette giver undersøgeren bedre mulighed for at sammensætte din individuelle behandlingsplan mht. vægtbelastning og bevægeudslag under øvelserne til netop din situation.

Behandlingstider

For at kunne sikre dig stabilt behandlingsforløb, er det vigtigt, at du prioriterer behandlingen.

Behandlingstider aftales fra gang til gang, eller hvis det er muligt, gives faste mødetider.

Gennem behandlingsforløbet vil du opleve, at vi bliver nødt til at flytte dine tider for at kunne tilbyde flest mulige patienter behandling, men vi forsøger altid at kontakte dig i så god tid som muligt.

Behandlingerne og omfang

Den første behandling indledes med en filmoptagelse af din funktion mhp. et objektivt billede af dine færdigheder ved behandlingens start.

Øvelsestræningen opstartes ud fra behandlingsplanen, som blev udarbejdet ved undersøgelsen. Træningsterapeuten hjælper dig med at udføre øvelserne korrekt.

Det er dog vigtigt, at du medvirker så meget som muligt under øvelserne. Således opnås optimal styrkelse af muskulaturen, og du opnår det største udbytte af behandlingen.

Undersøgeren er tovholder i dit behandlingsforløb. Derudover sammensættes et team af træningsterapeuter omkring dig, så vi sikrer kontinuitet og opnår den nødvendige faglige diaglog omkring dit behandlingsforløb.

Et behandlingsomfang på 2-3 gange om ugen vil være ideelt for de fleste. Det er derfor afgørende for udbyttet af behandlingen, at du afser den nødvendige tid.

Hjemmetræning

Træningsterapeuten afgør om og hvornår, du er klar til sideløbende med behandlingen at træne udvalgte øvelser hjemme, så du enten delvist eller helt kan overgå til denne form for træning.

Der er mulighed for, at en pårørende, over et par gange, kan instrueres i at hjælpe dig med dine øvelser.

Når du har trænet selv i 3-4 måneder, anbefales en kontrolundersøgelse.

Kontrolundersøgelser

For at sikre at behandlingsprogrammet konstant er målrettet og tilpasset din tilstand, gennemføres jævnlige kontrolundersøgelser og filmoptagelser af din funktion efter aftale med regionerne.

Honorar for kontrolundersøgelser følger Øfeldt Centrenes gældende timetakst.


Afslutning af behandlingen

Afsluttende undersøgelse

Ved behandlingens ophør afsluttes med en undersøgelse samt filmoptagelse af din funktion, efter aftale med regionerne, således at din læge kan blive orienteret om behandlingsresultatet, såfremt lægen måtte ønske dette.

Honorar for afsluttende undersøgelse følger Øfeldt Centrenes gældende timetakst.

Vi bestræber os på at tilbyde behandling inden for kort tid, og vi forsøger at fremskynde behandlingsopstarten yderligere, såfremt henvisende læge angiver, at der er tale om særlige individuelle forhold.

Kontakt Øfeldt Centrene for nærmere information.