Det siger
lægerne om os

Alle udtalelser er gengivet med de pågældende lægers tilladelse

Jens Peter Gøtze

Professor, overlæge, dr.med. Rigshospitalet


Jeg har kendt til Øfeldt Centret siden 1992. Både som underviser for behandlere på Centrene, og som henvisende læge af patienter. Deres metode til håndtering af muskuloskeletale lidelser har været banebrydende, hvor især deres aktive tilgang til rygsmerter har ændret manges syn på sagen. Fra tidligere dogmer om stræk, skåneregi og hvile, har man i stedet bygget muskulaturen op ved målrettet træning, dvs. ikke ”fitness” men personligt udarbejdede (og ofte krævende) programmer for de enkelte lidelser hos den enkelte patient. Resultaterne er mildt sagt imponerende. I tiden med mit kendskab til Centrenes aktiviteter har jeg set patienter gå fra invalidepension til fuld arbejdsdygtighed. For de tungere handicaps, er resultaterne mindst lige så stimulerende. Særligt hos denne gruppe patienter er mindre forbedringer ofte af stor betydning.

Centrenes drives professionelt med konstant fokus på resultater og respekt for den enkelte patient, og behandlerne har et meget højt fagligt niveau. Centrene arbejder således ud fra personlig medicin og er, på flere måder, foran de offentlige behandlingstilbud.

Hans Ibsen

Professor emeritus, dr.med.


Min behandling på Øfeldt Centret har ført til, at jeg for praktiske formål er symptomfri vedrørende DEGENERATIVE forandringer i knæ, ryg og skuldre. Når jeg vedligeholder mit træningsprogram, kan jeg nyde tennis og motion i øvrigt. Det er en stor tilfredstillelse – og det er opmuntrende – som læge og patient – at iagttage den meget dedikerede og systematiske behandling på Centrene, som omfatter et bredt spektrum fysiske handikap – en stor del af alvorlig karakter!

Alexandra Lenzberg Bjørn

Alm. prakt. læge i Fredensborg


Det glæder mig som praktiserende læge, at se mine patienter med langvarige/kroniske smerter, som ofte er truet på deres erhverv, og som er udmattet af langvarige behandlinger hos almindelige fysioterapeuter og kiropraktorer, endelig opnå en markant og dokumenteret smertereduktion og funktionsforbedring. Patienterne fornemmer hurtigt den seriøse, målrettede og præcise tilgang, med en grundig funktionsundersøgelse og smerteregistrering forud for behandlingen. Det er bemærkelsesværdigt, at næsten uanset den billediagnostiske diagnose, opnår patienterne ved den målrettede og intensive muskeltræning, bedring af smerter og funktion.

Det føles godt at henvise patienterne til så seriøst et behandlingstilbud.

Det der slår mig mest, er patienternes reaktion;

“Endelig en behandling, der batter”.
“De er jo sindsygt dygtige hos Øfeldt”.
“Tænk hvor mange penge, jeg har spildt indtil nu på anden behandling”.
“Hvorfor er der ingen, der har nævnt Øfeldt før?”

Erik Andreasen

Professor anatomiae, dr.med.


“Som interesseret i muskelfysiologi har jeg gennem årene ofte besøgt Centret og har haft lejlighed til at overvære træningsarbejdet med patienter og deltage i møder med medarbejderne om metoder og behandling. Jeg har konstateret, at arbejdet på Centret udføres med kompetence og smittende optimisme, og jeg har selv efter en hofteoperation med udbytte gået til optræning af muskelstyrken på Centret”.

Torben Clausen

Professor i fysiologi, dr.med., Århus Universitet


“Af NASTRA-rapporten fra 1995 fremgår, at sygdomme i muskler og skelet udgør den største enkelte helbredsbelastning i Danmark. Derfor er det udviklingsarbejde, som Teddy Øfeldt og hans medarbejdere har foretaget, særdeles påkrævet og værdifuldt, især da der er tale om behandlingsformer, som patienterne kan oplæres i selv at gennemføre. Metodernes betydelige effektivitet skyldes, at de ikke alene er baseret på mange års systematisk indhentede erfaringer, men også på et indgående kendskab til fysiologi og anatomi.”

Torben Fog

Overlæge, dr.med.


“Jeg har set nogle film af patienter før og efter Øfeldts behandling. Der foreligger bl.a. dels en patient med en medfødt spastisk lammelse – han er voksen og behandlet udelukkende som voksen – og en patient, der var totalt lammet i begge ben efter en rygmarvslæsion, 2 år før behandlingens påbegyndelse, og som på dette tidspunkt ikke kunne bevæge benene. Hun kan nu gå ved hjælp af 2 albuestokke. Dette resultat ville ikke være nået uden behandling, da der var forløbet 2 år fra ulykkestilfældet, til hun kom under Øfeldts behandling. På det tidspunkt var anden behandling afsluttet. Efter min opfattelse må Øfeldts behandling påkalde sig betydelig opmærksomhed og interesse.”

Fl. Gjerris

Professor, dr.med., Neurokirurgisk Afd., Rigshospitalet


“Lænde-rygsmerter er et symptom og ikke en egentlig sygdom. De kan forårsages af mange forskellige sygdomme i rygsøjlen, og symptomerne kan også være til stede uden nogle sikre påviselige sygelige forandringer i knogler eller muskler. Der synes ikke at være tvivl om, at lænderygsmerter er et stærkt stigende problem i den vestlige verdens sundhedsvæsen, bl.a. pga. omkostningerne. Lænderygsmerter kan ledsage hårdt løftearbejde, og i mange tilfælde formentlig også mere stillesiddende arbejde, bl.a. fordi det moderne menneske ikke længere opretholder samme kondition som tidligere. Behandlingsmetoderne har ofte været passiv behandling med manipulation, blokader, sengeleje og øvelser, medens en egentlig aktiv rygoptræning med styrketræning af muskler ikke har været brugt meget herhjemme. Her kommer Teddy Øfeldts træningssystem ind som en ny behandlingsform, der umiddelbart synes at give bedre resultater på akut opståede lænderygsmerter end den tidligere behandling. Da denne “aktive intensive styrketræning” af musklerne hviler på anerkendte optræningsprincipper, kan jeg kun give denne behandlingsform min bedste anbefaling.”

Hans-Eric Jensen

Overlæge, dr.med.


“Det er ikke ualmindeligt, at kirurger får rygproblemer på grund af dårlig arbejdsstilling såvel ved operationsbordet som i undersøgelsesstuen. Mine invaliderende smerter i lænd og sæde igennem flere år er aftaget stærkt blot efter 3 gange 1 times styrketræning og tilmed uden, at vi er nået op på det maximale træningsprogram. Det har for mig virket så overbevisende, at jeg gerne vil give mit bidrag til udbredelse af behandlingsmetoden.”

Chr. Kruse-Larsen

Overlæge, Neurokirurgisk Afd., Hvidovre Hospital


“Det er Teddy Øfeldts fortjeneste, at have bragt aktiv anvendelse af smertende muskelgrupper frem som alternativ i behandlingen af rygsmerter. Ud fra Øfeldts bog kan enhver lære at bruge de foreslåede øvelser og udover selv at anvende den, er jeg begyndt at anbefale metoden på patienter. Hvor den traditionelle fysioterapi stopper, begynder Øfeldts træning. Den er nok den hidtil mest effektive hjælp til selvhjælp for vore rygpatiener.”

Preben Plum

Professor, dr.med.


“I årene fra 1972 til 1987, hvor jeg har fulgt arbejdet på Øfeldt Centret, har Teddy Øfeldt anvendt de efter min mening mest effektive metoder til behandling af lammelser og til behandling af akutte og kroniske muskelsmerter.”

Jan-Henrik Probst

Læge


“Mit kendskab til Øfeldt-Metoden® er nu over 10 år gammel, baseret på flere gange ugentlig gang i Centret i min egenskab af lægelig underviser i anatomi, sygdomslære m.m. og endelig i 2 omgange behandling af eget akut hold i ryggen. Hvad er det, der har gjort Øfeldt-metoden® så succesfuld, så internationalt kendt? Frem for alt det, der altid tæller mest i medicinen – resultaterne. Akutte rygsmerter helbredt på én time, næsten 100% akutte og 80% kroniske rygge kureret. En profylaxe, der ikke er set tidligere, og ofte varende i årevis efter en behandling. Behandlingen er baseret på målrettet intensiv træning af rygmuskler, appliceret i rette doser og over nødvendigt tidsrum. Den gives ofte, og som noget helt nyt og enestående i fysisk terapi, til de smertende muskler i smertefasen, hvor de jo ellers traditionelt skånes. Brug af hjælper er i de første faser bydende nødvendigt. Det bør nævnes, at det er mit varme ønske, at der gennem de mange publikationer fra Centret, må udbredes almindeligt kendskab til denne enestående metode til gavn, især for de mange ryglidende i verden (ca. 80% af den vestlige industrialiserede verdens befolkning).”

Jens F. Rehfeld

Professor, dr.med. et scient., Rigshospitalet


“Mange års smertefulde rygproblemer har givet mig førstehåndskendskab til alle tænkelige behandlingsformer, men kun den effektive styrketræning hos Teddy Øfeldt har hjulpet. At Teddy Øfeldts behandling baserer sig på rationelle fysiologiske principper gør den kun destomere anbefalelsesværdig.”

Mikael Rørth

Professor, dr.med., Rigshospitalet


“Øfeldts muskelstyrkende træningsprogrammer er rationel behandling af svage rygge. Der må satses på muskulaturen!”

E. Snorrason

Dr.med., dr.phil., Professor emeritus


“Den iværksatte målrettede optræning af såvel rygsøjle som den rygsøjle bevægende muskulatur på Øfeldt Centret, har betydet endnu bedre muligheder for behandlingen af svækket, dårligt fungerende rygmuskulatur. Patienternes forståelse for betydningen af målrettet selvstændig optræning er en meget væsentlig faktor ved vurdering og behandling af patienter ramt af lidelser i bevægeapparatets muskler, ledbånd, led og nervesystem.”

Steen Stender

Professor, dr.med., Klinisk Institut, Odense Universitet


“Øfeldt-Metoden® til behandling af rygsmerter består nu ikke alene af Øfeldts særlige rygløftningsøvelser, men inkluderer også – ved hjælp af moderne EDB-teknologi – en registrering af behandlingens effekt på hver enkelt patients rygfunktion. Opgørelsen udleveres rutinemæssigt til patient og henvisende læge. Øfeldt´erne opfylder hermed (atter) på pioneragtig vis et rimeligt brugerkrav til enhver patientbehandling, der får offentlig støtte.”